TARBIYAH ONLINE: dunia

Terbaru

Showing posts with label dunia. Show all posts
Showing posts with label dunia. Show all posts

Tuesday, May 15, 2018

DENGAN 6 HAL INI, SURGA MENDATANGI MU DAN NERAKA LARI DARI MU

May 15, 2018 0

Seluruh manusia yang beriman dan percaya kepada hari akhir, surga dan neraka tentu sangat menginginkan surga serta berharap tidak mendekati neraka sama sekali. Lalu bagaimana jika ada amalan yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh umat Islam, surga yang akan mendatanginya, serta neraka yang akan lari darinya.

Amirul Mukminin, Saiyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah meriwayatkan, "Siapa yang saja yang mengerjakan enam perkara, maka dia tidak perlu meminta surga dan tak perlu ia melarikan diri dari neraka. Enam perkara dimaksud adalah :
1. Setelah mengenal Allah Swt, ia mena'ati-Nya.
2. Setelah ia mengenal setan, dia mendurhakainya.
3. Setelah mengetahui tentang kebenaran, ia mengikutinya.
4. Setelah mengetahui kebathilan, ia menjauhinya.
5. Setelah ia mengenal dunia, ia menolaknya.
6. Setelah ia mengenal akhirat, ia bersungguh-sungguh mencarinya.

Dengan mengetahui pesan yang enam diatas, tampak betapa mudahnya surga diraih dan neraka dihindari. Kesemua itu adalah inti dari ajaran Islam, pokok dari kebaikan. Disana tertanam aqidah yang kokoh, amalan fiqih yang kuat dan tasawuf yang bersih.

Mengenal Allah Swt dengan segala kekuasaan-Nya, dengan segala rahmat dan azab-Nya tentu akan menggetarkan hati dan menundukkan jiwa. Raja dari segala raja yang harus dita'ati, setiap perintah dan larangan-Nya adalah mutlak.

Setan atau syaithan merupakan musuh bagi manusia. Ia yang selalu mengajak, merayu dan menipu umat manusia kepada kesesatan. Mengikutinya menjadi kerugian tersebar, terlebih setelah sepenuhnya sadar bahwa setan adalah musuh yang nyata.

Segala kebenaran bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Pembawa berita gembira dan penunjuk ke jalan yang benar. Alquran sebagai pedoman bagi umat manusia. Wajib bagi sekalian umat mengikutinya. Demikian juga dengan sunnah, dimana dengannya Alquran tampak semakin nyata. Perkataan Nabi Saw menjadi penjelas, perilakunya mencontohkan segala kebaikan dan kebenaran. Diam dan juga pembiarannya membuka ruang berpikir.

Kebathilan/ keburukan adalah lawan dari kebenaran. Tidak ada jiwa yang fitrah menginginkan berlakunya keburukan, kecuali nafsu-nasfu yang telah dikuasai setan. Maka lawanlah. Durhakai segala keburukan, jauhi, tinggalkan.

Dunia hanyalah alam fana. Wujudnya fatamorgana oase di tengah gurun tandus. Dunia suka menipu, dunia senang merayu umat manusia agar terbuai di dalamnya. Melupakan hakikat penciptaan. Kesenangan dunia berlaku sementara, tidak bijak bahi manusia berakal untuk mengejar dunia hingga melupakan kehidupan selanjutnya, dimana ia akan dihisab. Jadikanlah dunia sebagai ladang untuk bertani. Demi memanen hasilnya di kampung akhirat yang abadi.

Akhirat adalah kampung halaman, seluruh manusia yang pernah hidup, meski hanya sehela nafas, akan dibangkitkan di yaumil ba'ats, dimintakan pertanggungjawaban. Carilah akhiratmu di dunia.

Wallahu a'lam

Kitab Tashfiyatul Qulub min Daranil Awzar wadz-dzunub karya Syeikh Yahya bin Hamzah al Yamani (w.749)
Read More

Saturday, March 24, 2018

ZUHUD MENJADI PENGHALANG KEMAJUAN UMAT ISLAM?

March 24, 2018 4
Diantara umat Islam, masih banyak yang bertanya tentang kebolehan mengejar dan memiliki perkara duniawi. Bolehkah? Atau memang Islam melarang umatnya mengejar dan memiliki dunia?

Foto Ichsan Adnan.

Memaknai Zuhud dan Faqir Yang Sebenarnya

Perlu diketahui bagi setiap umat Islam, bahwasanya islam tidak mengharamkan  kepemilikan dunia kepada pemeluknya. Dunia tetap memiliki peran bagi umat islam, dan umat berhak atas dunia. Hanya saja umat islam dilarang menjadi budak dunia, yang terus mengejar dunia hingga melupakan tujuan awalnya, yaitu menjadi hamba berbakti dan ta’at kepada Allah dan memperoleh kebahagiaan hakiki di akhirat kelak.

Tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ta’abbud, yaitu beribadah dan menyembah Allah SWT. Sebagaimana dietapkan oleh Al Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 54 "Tidaklah Ku ciptakan jin manusia, melainkan hanya untuk menyembah kepada-Ku"

Hidup di dunia adalah ibarat singgah di pelabuhan sementara untuk mengambil bekal menuju perjalanan panjang, akhirat. Demikian banyak diutarakan oleh ulama-ulama Sufi.

Keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi hal yang penting diketahui oleh umat islam kebanyakan, dikarenakan di satu sisi umat manusia yang terlalu dok dengan dunianya, melupakan tujuan akhirat yang seharusnya menjadi tujuan utama. Sedangkan di pihak lain, beberapa umat islam meninggalkan perkara duniawi dan hanya memfokuskan hidupnya kepada akhirat di balik jubah zuhud yang diinterpretasinya.

Hal ini sering dijadikan fokus kritik terhadap kaum Sufi oleh Syeikh Muhammad al Ghazali, ulama kenamaan Al Azhar Mesir dalam bukunya Segarkan Imanmu terbitan Penertbit Zaman. Padahal beliau selain seorang faqih, ahli hadits juga merupakan seorang sufi, namun secara fair beliau mengkritik keras penafsiran istilah zuhud yang membawa umat kepada kemunduran.

Demikian juga dengan faqir, makna faqir adalah merasa butuh kepada Allah setiap saat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikh Abul Hasan Asy-Syadzili, bukan tidak mempunyai harta dan kekuatan sama sekali. Maka dari itu dalam kehidupan Syeikh Abul HAsan Asy-Syadzili ia dikenal sebagai seorang sufi yang kaya harta. Namun hartanya tidak menjadikan ia terikat padanya.

Dalam kehidupan para sahabat pun kita mengenal Abu BAkar dan Utsman bin Affan yang mempunyai harta berlimpah, dimana semua harta yang ia miliki bisa diwariskan kepada umat. Menjadi salah satu tonggak berdirinya dinul islam. Keduanya senantiasa membantu perjuangan Nabi SAW. Hal serupa juga terdapat pada Khadijah istri pertama dan tercinta yang dimiliki oleh Nabi SAW.

Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi

Contoh teladan terbaik umat manusia adalah Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan manusia paling sempurna dan paling bertaqwa kepada Allah SWT. Setiap yang ada pada dirinya adalah keteladanan. Rasulullah SAW selain mengemban amanah sebagai Rasul yang membawa risalah ukhrawi, juga bertindak sebagai manusia yang bekerja di dunia untuk kepentingan duniawi.
Muhammad menjadi seorang pedagang, yang notabene adalah perkara duniawi, menjadi pemimpin negara, bertindak sebagai suami dan ayah.

Dari situ kita melihat pengaruh keduniwaian juga melekat pada diri Rasul SAW dan beliau memberikan contoh terbaik. Hanya saja, Rasullahu Muhammad SAW tidak menjadi budak dunia, sehingga ia lupa dengan tugas utamanya sebagai Rasul yang mengemban tugas ukhrawi dari mengajarkan ummat untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW pun penuh totalitas dalam bekerja sebagai Pemimpini Negara, Panglima Perang atau sebagai Pedagang di masa mudanya. Terlihat, ketika ia menjadi pedagang, ia mendapatkan untung yang sangat banyak.

Inilah yang menjadi interpretasi paling tepat dari firman Allah yang lain dalam Surat Al Baqarah ayat 30, yaitu "Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi..."

Benang Merah Zuhud dan Misi Khalifah

Benang merah yang menjadi penghubung antara keduniawian dan ukhrawi yang dikerjakan Nabi SAW, adalah mengisi perkara dunianya dengan nilai-nilai akhirat, sehingga segala bentuk pekerjaan yang ia lakukan mengandung nilai ibadah, hal ini berguna bagi pribadinya.

Bagi umat, totalitas pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi SAW didapatkan hasilnya dengan sangat puas dan bermanfaat. Muhammad SAW menjadi pemimpin yang adil, menjadi panglima perang yang cerdas dan gagah perkasa, menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Ia pun berperan sebagai suami dan ayah yang bijak bagi keluarganya.

Disinilah dunia bisa berubah menjadi akhirat, ketika setiap pekerjaan keduniawian diisi dan dihiasi dengan nilai ukhrawi.

Para sahabat radhiyallahu’anhum pun yang sejatinya adalah didikan langsung dari Nabi SAW tidak semuanya dididik menjadi seorang faqih nan ‘alim dalam ilmu agama. Melainkan mereka sangat beragam. Ada diantara mereka yang menjadi pedagang dan saudagar sukses, ada yang menjadi pemimpin penerus beliau yang sangat hebat dan bijak, ada yang menjadi pekerja yang jujur di segala lini kehidupan. Ini juga menjadi bukti, bahwa Nabi SAW dan ajaran Islam yang dibawa olehnya tidak mengekang keduniawian.

Umat Islam harus mampu menguasai berbagai elemen penting dalam kehidupan, agar tidak ditindas oleh kaum kuffar yang menjadi dunia sebagai Tuhan dan tujuannya. Menguasai ekonomi, pendidikan bahkan teknolohi, hanya bisa dicapai melalui totalitas belajar dan bekerja.

Begitulah konsep keseimbangan yang dibawa oleh Islam antara dunia dan akhirat.

Seorang arif berujar, "Niatkanlah dunia yang kau kejar dan pergunakanlah yang telah kau gapai untuk kemenangan akhiratmu kelak."

Wallahu a'lam
Read More